Dự án

Địa chỉ:

phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.

Điện thoại:

0989106990

Website:

http://bdsquangbinh.vn/du-an-kdc-tay-bac-duong-le-loi-phuong-duc-ninh-dong-thanh-pho-dong-hoi-pj64.html

Email:

nhadatdonghoi@gmail.com

Địa chỉ:

Sa Động, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại:

+84

Website:

http://bdsquangbinh.vn/du-an-htkt-khu-dan-cu-thon-sa-dong-xa-bao-ninh-thanh-pho-dong-hoi-pj65.html

Email:

nhadatdonghoi@gmail.com

Địa chỉ:

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Điện thoại:

Hotline: 0904250376 | 0898638777

Website:

http://bdsquangbinh.vn/du-an-flc-quang-binh-pj69.html

Email:

nhadatdonghoi@gmail.com

Địa chỉ:

Phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại:

+84

Website:

bdsquangbinh.vn

Email:

nhadatdonghoi@gmail.com

Địa chỉ:

Đức Ninh Đông

Điện thoại:

Hotline: 0904250376 | 0898638777

Website:

http://bdsquangbinh.vn/

Email:

Bdsquangbinh@gmail.com

Địa chỉ:

phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.

Điện thoại:

0904250376

Website:

http://bdsquangbinh.vn

Email:

nhadatdonghoi@gmail.com

Địa chỉ:

Phùng Hưng

Điện thoại:

052. 3825406.

Website:

http://bdsquangbinh.vn

Email:

nhadatdonghoi@gmail.com

Địa chỉ:

Phùng Hưng

Điện thoại:

(052) 3859054 - (052) 3851332

Website:

http://bdsquangbinh.vn

Email:

nhadatdonghoi@gmail.com